فشار ,واحد ,تولید ,شیرین ,انرژی ,سطوح ,سطوح فشار ,مقدار ماکزیمم ,فشار عملکردی ,سیکل ترکیبی ,بویلر بازیاب
تحلیل

چکیده: با توجه به نیاز رو به افزایش انرژی و کمبود منابع انرژی در سراسر جهان، بهینه سازی واحد تولید انرژی برای بهبود بازدهی و نرخ تولید

محصول واحد بسیار مهم میباشد. یکی از مهمترین واحدها برای تولید آب و قدرت، واحدهای قدرت دوهدفه هستند. در این نوع واحد قدرت،

یک واحد آب شیرین کن با چرخة تولید قدرت، کوپل شده است. در این مقاله بر اساس این اهداف، یک آب شیرین کن چند مرحله ای با واحد

سیکل ترکیبی شامل بویلر بازیاب حرارت، کوپل شده است. بعد از شبیهسازی واحد آبشیرینکن، بویلر بازیاب حرارت و چرخ ة بخار، ت أثیر

پارامترهای عملکردی سیستم، نظیر سطوح فشار عملکردی، دمای گاز ورودی به بویلر بازیاب، دماهای پینچ برای سطوح فشار و غیره بر روی

بازدة اگزرژی کل، نرخ تولید قدرت و آب شیرین بررسی شده اند. به عنوان یکی از نتایج، توان توربین بخار با افزایش فشار عملکردی سطح فشار

قوی، تا یک مقدار ماکزیمم افزایش، و بعد از آن کاهش مییابد. این مقدار ماکزیمم با کاهش فشار عملکردی سطوح فشار ضعیف و قوی به طور

همزمان، افزایش مییابددریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : میهن بلاگ 3
برچسب ها : فشار ,واحد ,تولید ,شیرین ,انرژی ,سطوح ,سطوح فشار ,مقدار ماکزیمم ,فشار عملکردی ,سیکل ترکیبی ,بویلر بازیاب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی وآب شیرین کن تبخیری چندمرحلهای